ทำเนียบบุคลากรฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวดาวเรือง ศรีระษา
ครู คศ.3
หัวหน้าทำเนียบบุคลากรฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางศรินชา เปี่ยมอักโข
ครู คศ.1

นางสาวลลิตา กอบมณีย์
ครูผู้ช่วย

นายนิธิพงษ์ ครสาย
ครูธุรการ