ทำเนียบบุคลากรฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางพรทิพย์ เกียรติวีรวัฒนา
ครู คศ.3
หัวหน้าทำเนียบบุคลากรฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางนันทกา ดลปัดชา
ครู คศ.3

นางศิริลักษณ์ พงษ์สุระ
ครู คศ.3

นายภานุ ฮาตะสุ้ย
ครู คศ.1

นางสาวอารดา สายทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยะบุตร จันทร์ธรรม
ครู คศ.1

นางสาวชัชญาณิช ปอทอง
ครู คศ.1

นายวีระชัย แต่งตั้งรัมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวประภัสสร อินตะนัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2